Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych określa ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Pracodawcy zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż dwudziestu pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, wówczas utworzenie funduszu nie jest obligatoryjne.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego 84 w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego waha się od 5% do 7% podstawy naliczenia odpisu w przypadku pracownika młodocianego, 37,5% w przypadku pełnoletniego pracownika. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawą obliczenia odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego drugiego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego, zgodnie z uregulowaniami art. 5 FundŚwSocU, może zostać w określonych przypadkach zwiększona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>