Wpłaty na PFRON cz. III

Obecnie, na podstawie art. 21 ustawy, do wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wpłaty należy dokonać w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Pracownicy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% zwolnieni są od wpłat na PFRON. Ponadto przepisy nakładają obowiązek na pracodawcę wydzielenia lub zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy z podstawowym zapleczem socjalnym osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Organizacja takiego stanowiska powinna nastąpić nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości do pracy.

Pracodawca, który nie wydzielił lub nie zorganizował takiego stanowiska pracy w przepisanym terminie, obowiązany jest na podstawie art. 23 ustawy, dokonać, w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, wpłaty na PFRON w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy) za pracownika1. Również ta wpłata, jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 36 PDOPrU, nie będzie u pracodawcy kosztem uzyskania przychodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>