Wartość początkowa wkładu niepieniężnego – dalszy opis

Artykuł ten dotyczy środków trwałych należących do przedsiębiorcy, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej za granicą i zamierza wykonywać podobną działalność na polskim obszarze celnym, pod warunkiem, że środki trwałe zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania działalności przedsiębiorstwa za granicą.

Różnice kursowe przy aporcie z zagranicy. Wartość poszczególnych 26 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest określona na poziomie wartości ustalonej przez podatnika na dzień wniesienia wkładu, nie wyższej niż wartość rynkowa.

Zatem, gdy występuje znaczna różnica czasu pomiędzy dniem wniesienia wkładu, a dniem faktycznego przekroczenia tego wkładu przez granicę, może mieć miejsce sytuacja, w której wartość np. maszyny pochodzącej z zagranicy w przeliczeniu na złote według kursu obowiązującego w dniu przekroczenia granicy jest znacznie wyższa niż wartość w złotych tej samej maszyny z dnia wniesienia wkładu. Wartością początkową do amortyzacji będzie wtedy jedynie wartość z dnia wniesienia wkładu, tzn. z dnia podjęcia uchwały lub z daty umowy spółki. Gdy wspólnicy przewidują, że wkład niepieniężny może przybywać z zagranicy do spółki w znacznym odstępie czasowym lub w okresie niestabilnego kursu waluty kraju, z którego pochodzi aport, należy przy określaniu wartości tego wkładu w uchwale wspólników lub umowie spółki uwzględnić przewidywaną zmianę kursu, a w szczególności jego wzrost.

Jeżeli dany środek trwały będzie miał faktyczną wartość po przekroczeniu granicy niższą niż określona przez wspólnika na dzień wniesienia wkładu, wspólnik będzie zobowiązany uzupełnić swój wkład do spółki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>