Koszty reprezentacji i reklamy – kontynuacja

Kolejną próbą zdefiniowania znaczenia wyrazu reklama zajął się NSA w wyroku z 10.6.1999 r., 1947/98, MoPod 2000/2/3. „Reklamę” stanowi informacja o konkretnych towarach, o ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, przekazywania bliżej nieokreślonemu kontrahentowi, mająca na celu zachęcenie go do kupna tych towarów.

Czytaj Dalej

Koszty ponoszone z tytułu leasingu finansowego

W leasingu ope racyjnym leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania. Leasingobiorca, w zamian za prawo używania (użytkowania) rzeczy lub prawa płaci przez umówiony okres raty leasingowe i zobowiązany jest do zwrotu rzeczy po zakończeniu umowy. Ten rodzaj leasingu jest bardzo zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy w czystej postaci. W przypadku leasingu finansowego umowa albo od razu daje możliwość nabycia własności przedmiotu umowy przez leasingobiorcę, albo zawiera opcję jego zakupu. Nie można zgodzić się z próbami traktowania tego drugiego rodzaju leasingu finansowego jako umowy sprzedaży na raty. Wypowiedział się w tej kwestii NSA, który stwierdził, że:

Czytaj Dalej

Koszty ponoszone z tytułu leasingu finansowego – kontynuacja

Jeżeli, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zaliczania przedmiotu umowy do majątku stron, leasing został zakwalifikowany jako leasing finansowy, wówczas leasingobiorca nie miał prawa zaliczać do kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych będących spłatą wartości przedmiotu leasingu. Zaliczeniu do kosztów podlegały raty leasingowe tylko w części stanowiącej opłatę dodatkową oraz odpisy amortyzacyjne.

Czytaj Dalej

Kontrowersje dotyczące obliczania wartości firmy

Od 1.1.2001 r. w algorytmie obliczania wartości firmy należało uwzględnia 33 wartość rynkową wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przejętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa.

Czytaj Dalej

Dokumentowanie wydatków – opis

Do wydatków tego rodzaju można zaliczyć również wszelkie koszty związane z ofertą, sprzedażą premiową, itp. Mogą być zaliczone one do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, jako wydatki związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, na podstawie klauzuli generalnej wynikającej z art. 15 PDOPrU (niepodlegającej limitowaniu).

Czytaj Dalej

Definicja przedsiębiorstwa

Pojęcie przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w art. 55′ KC. W myśl tego artykułu przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół „składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej”, który obejmuje w szczególności:

Czytaj Dalej

Cena nabycia zgodnie z przepisami o rachunkowości

Różnice kursowe. Ustaloną w powyższy sposób wartość zmniejsza się lub zwiększa o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Są to różnice kursowe naliczone zarówno od określonej w walucie obcej ceny należnej sprzedającemu, jak również od naliczonych odsetek, usług obcych i innych elementów zwiększających wartość początkową środka trwałego, a wyrażonych w walucie obcej.

Czytaj Dalej

Artykuł 16 ust. 1 pkt 40 PDOPrU

Jednocześnie pracodawca ma obowiązek z własnych środków za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadzić składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (więcej na temat tych Funduszy i składek na nie w świetle przepisów o kosztach uzyskania przychodów – patrz komentarz do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a).

Czytaj Dalej

Amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Kosztów uzyskania przychodu nie stanowią odpisy amortyzacyjne określone w art. 16 ust. 1 pkt 63 i 64 PDOPrU, a w szczególności odpisy od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w sposób nieodpłatny, jeżeli:

Czytaj Dalej

Amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów cz. III

Podejmując uchwałę o wniesieniu do spółki wkładu niepieniężnego zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) ma możliwość wpłynięcia na wysokość przychodu (a więc i podatku) po stronie udziałowców lub akcjonariuszy wnoszących wkład. Kwota podatku uzależniona będzie od tego, jaka część wartości wkładu niepieniężnego zostanie przekazana na kapitał zakładowy, a jaka na kapitał zapasowy. Prawdopodobnie chcąc zapobiec sytuacji, w której udziałowcy lub akcjonariusze ustalają cenę objęcia udziałów lub akcji powyżej ich ceny nominalnej (przez co wpływają na obniżenie kwoty podatku z tytułu objęcia udziałów lub akcji), ustawodawca wprowadził przepis, zgodnie z którym spółka nie może amortyzować tej części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która odpowiada kwocie przelanej na kapitał zapasowy.

Czytaj Dalej

Amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów cz. II

Kosztem uzyskania przychodu nie są także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały oddane do nieodpłatnego używania. Przedmiotowe odpisy nie stanowią kosztów tylko za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania. Od tej zasady jest jeden wyjątek. Oddanie budynku lub budowli do nieodpłatnego używania nie powoduje utraty przez podatnika prawa zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyza- cyjnych od tych nieruchomości.

Czytaj Dalej