Category Biznes

Dokumentowanie wydatków – opis

Do wydatków tego rodzaju można zaliczyć również wszelkie koszty związane z ofertą, sprzedażą premiową, itp. Mogą być zaliczone one do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, jako wydatki związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, na podstawie klauzuli generalnej wynikającej z art. 15 PDOPrU (niepodlegającej limitowaniu).

Czytaj Dalej

Definicja przedsiębiorstwa

Pojęcie przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w art. 55′ KC. W myśl tego artykułu przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół „składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej”, który obejmuje w szczególności:

Czytaj Dalej

Cena nabycia zgodnie z przepisami o rachunkowości

Różnice kursowe. Ustaloną w powyższy sposób wartość zmniejsza się lub zwiększa o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Są to różnice kursowe naliczone zarówno od określonej w walucie obcej ceny należnej sprzedającemu, jak również od naliczonych odsetek, usług obcych i innych elementów zwiększających wartość początkową środka trwałego, a wyrażonych w walucie obcej.

Czytaj Dalej

Artykuł 16 ust. 1 pkt 40 PDOPrU

Jednocześnie pracodawca ma obowiązek z własnych środków za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadzić składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (więcej na temat tych Funduszy i składek na nie w świetle przepisów o kosztach uzyskania przychodów – patrz komentarz do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a).

Czytaj Dalej

Amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Kosztów uzyskania przychodu nie stanowią odpisy amortyzacyjne określone w art. 16 ust. 1 pkt 63 i 64 PDOPrU, a w szczególności odpisy od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w sposób nieodpłatny, jeżeli:

Czytaj Dalej

Amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów cz. III

Podejmując uchwałę o wniesieniu do spółki wkładu niepieniężnego zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) ma możliwość wpłynięcia na wysokość przychodu (a więc i podatku) po stronie udziałowców lub akcjonariuszy wnoszących wkład. Kwota podatku uzależniona będzie od tego, jaka część wartości wkładu niepieniężnego zostanie przekazana na kapitał zakładowy, a jaka na kapitał zapasowy. Prawdopodobnie chcąc zapobiec sytuacji, w której udziałowcy lub akcjonariusze ustalają cenę objęcia udziałów lub akcji powyżej ich ceny nominalnej (przez co wpływają na obniżenie kwoty podatku z tytułu objęcia udziałów lub akcji), ustawodawca wprowadził przepis, zgodnie z którym spółka nie może amortyzować tej części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która odpowiada kwocie przelanej na kapitał zapasowy.

Czytaj Dalej

Amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów cz. II

Kosztem uzyskania przychodu nie są także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały oddane do nieodpłatnego używania. Przedmiotowe odpisy nie stanowią kosztów tylko za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania. Od tej zasady jest jeden wyjątek. Oddanie budynku lub budowli do nieodpłatnego używania nie powoduje utraty przez podatnika prawa zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyza- cyjnych od tych nieruchomości.

Czytaj Dalej

Niedobór w otwartym funduszu emerytalnym

W przypadku wystąpienia niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym jest on obowiązany w terminie 3 dni, licząc od chwili podania do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyć jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym w ilości zapewniającej pokrycie powstałego niedoboru. Jeżeli natomiast niedobór nie zostanie pokryty z tych środków w na- stępnej kolejności pokrywany jest ze środków uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym otwartym funduszu. Jeżeli również i te środki są niewystarczające na pokrycie niedoboru, powszechne towarzystwo emerytalne dokonuje jego pokrycia z własnych środków w terminie 14 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy. Dopiero w następnej kolejności pokrycia niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym można dokonać ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto ze środków Funduszu Gwarancyjnego pokrywane są szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez towarzystwo obowiązków polegających na zarządzaniu funduszem i jego reprezentacji w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności lub szkody te nie mogą być pokryte z jego masy upadłości (art. 48 FundEmU).

Czytaj Dalej

Amortyzacja niskocennych środków trwałych

W przypadku niskocennych składników majątku (o wartości równej lub 2 niższej niż 3500 zł) wartość początkowa ustalana jest w dniu przyjęcia ich do używania na podstawie kryteriów wymienionych w art. 16g. Pod uwagę bierze się wszelkie koszty związane z nabyciem środka trwałego, które zostały poniesione przed dniem oddania go do używania.

Czytaj Dalej

Koszty używania samochodu nieujętego w ewidencji środków trwałych

Artykuł 16 ust. 1 pkt 51 PDOPrU ogranicza możliwość zaliczania w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania dla potrzeb działalności prowadzonej przez podatnika samochodów osobowych, niestanowiących składników jego majątku których właścicielami (lub użytkownikami) nie są pracownicy1.

Czytaj Dalej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Do obowiązkowego systemu gwarantowania mogą przystępować również oddziały banków mających siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej wykonujące działalność na terytorium RP, w przypadkach gdy w państwach tych kwota środków gwarantowanych jest niższa niż określona w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

Czytaj Dalej