Category Biznes

Kwoty dodatkowe wpłacane na podstawie przepisów o cenach

Zgodnie z przepisami ustawy o cenach z 5.7.2001 r. (Dz.U. Nr97, poz. 1050 ze zm.), producent (sprzedawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w tym akcie prawnym w przypadku, gdy towar nie posiada wymaganych cech określonych w charakterystyce jakościowej, bądź posiada wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub objętości towaru albo uszkodzenia, chyba że przy dołożeniu staranności wymaganej w stosunkach sprzedaży danego rodzaju nie mógł wiedzieć o wadzie towaru, a mimo to nie obniżył on ceny i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną. Odpowiedzialność ponosi również sprzedawca, który stosował ceny albo marże handlowe z naruszeniem przepisów ustawy i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną, a nie dokonał jej zwrotu kupującemu.

Czytaj Dalej

Koszty uzyskania przychodów

Jednak w sytuacji, kiedy podatnik nie mógł zarachować kosztów w danym roku podatkowym, będzie mógł je rozliczyć dopiero w roku ich rzeczywistego poniesienia. Odnosząc się do podanego wyżej przykładu, gdyby podatnik nie otrzymał faktury w roku podatkowym, w którym dostarczono mu część składową urządzenia produkcyjnego, nie mógłby w tym roku zarachować kosztu nabycia urządzenia, a zarazem nie byłby uprawniony do jego zaliczenia w tym roku do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik będzie mógł dokonać takiego zaliczenia dopiero w roku podatkowym, w którym rzeczywiście poniesie wydatek związany z tym zakupem.

Czytaj Dalej

Złoto inwestycyjne – sposób na zarabianie

Samo słowo złoto budzi fantazję wielu osób. Każdy chciałby mieć złoto jako zabezpieczenie na czarną godzinę. Warto mieć złotą biżuterię, gromadzić cenne precjoza. Klienci o takie precjoza dbają, kupują je i przechowują w swoich domach lub bankowych sejfach. Złoto inwestycyjne to złoto, które jest lokatą kapitału oraz inwestycją na czarną godzinę. Można je kupić, przechowywać w skrytce i nie wydawać tak długo, dopóki nie ma takiej potrzeby. Klienci banków lubią takie złoto przechowywać w bankowych sejfach. Ich podejście jest jak najbardziej racjonalne oraz sensowne. Gdyby nie złoto inwestycyjne to wiele osób musiałoby szukać innego sposobu na lokowanie pieniędzy. Kruszec o żółtym kolorze można kupić w bankach, firmach, czasami kantorach...

Czytaj Dalej

Kredyt hipoteczny kraków to sukces

Kredyt hipoteczny kraków to oferta nie dla jednej osoby, lecz dla wielu, dla całych rodzin, dla każdego człowieka spragnionego własnego, małego nawet lokum. Na pewno dobry kredyt hipoteczny pomoże kupić mieszkanie lub dom. Z oewnością warto dbać o piękne mieszkanie, efektowny dom oraz wyjątkowej klasy lokum. Ładne mieszkanie jest podstawą dla niejednej osoby. Miło się w nim mieszka, wspaniale się w nim przebywa.

Czytaj Dalej

Koszty uzyskania przychodów ze zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy

Ustawa z 9.6.2000 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700 ze zm.), wprowadziła dokładne określenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia nabytych nieodpłatnie rzeczy lub praw oraz otrzymanych nieodpłatnie świadczeń, w związku z którymi został określony u podatnika przychód. Przepis art. 15 ust. 1 i PDOPrU dotyczy podatników, którzy:

Czytaj Dalej

Koszty uzyskania przychodów – kontynuacja

W świetle powyższych przepisów składki na ubezpieczenia społeczne stają się zobowiązaniem dopiero w miesiącu, w którym wynagrodzenia zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego. Może to być zatem miesiąc następujący po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy (np. gdy wynagrodzenie należne pracownikom za grudzień 1999 r. zostało wypłacone w pierwszych dniach stycznia 2000 r., to kwoty te wchodzą do podstawy wyliczenia składki na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2000 r).

Czytaj Dalej

Koszty reprezentacji i reklamy

Pojęcie reklamy i reprezentacji. Przepisy ustaw podatkowych nie za-108 wierają definicji pojęć ani reklamy ani reprezentacji. Aby je wyjaśnić należy posłużyć się w pierwszej kolejności wykładnią językową. Zastosowanie znajdujątu znaczenia i określenia zawarte m.in. w słownikach, które przedstawiają potoczne rozumienie tych wyrazów. Według Słownika języka polskiego, PWN, Warszawa 1989 r. „reklamę” należy traktować jako „rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś”, zaś „reprezentacja” rozumiana jest jako „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną”.

Czytaj Dalej

Koszty reprezentacji i reklamy – kontynuacja

Kolejną próbą zdefiniowania znaczenia wyrazu reklama zajął się NSA w wyroku z 10.6.1999 r., 1947/98, MoPod 2000/2/3. „Reklamę” stanowi informacja o konkretnych towarach, o ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, przekazywania bliżej nieokreślonemu kontrahentowi, mająca na celu zachęcenie go do kupna tych towarów.

Czytaj Dalej

Koszty ponoszone z tytułu leasingu finansowego

W leasingu ope racyjnym leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania. Leasingobiorca, w zamian za prawo używania (użytkowania) rzeczy lub prawa płaci przez umówiony okres raty leasingowe i zobowiązany jest do zwrotu rzeczy po zakończeniu umowy. Ten rodzaj leasingu jest bardzo zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy w czystej postaci. W przypadku leasingu finansowego umowa albo od razu daje możliwość nabycia własności przedmiotu umowy przez leasingobiorcę, albo zawiera opcję jego zakupu. Nie można zgodzić się z próbami traktowania tego drugiego rodzaju leasingu finansowego jako umowy sprzedaży na raty. Wypowiedział się w tej kwestii NSA, który stwierdził, że:

Czytaj Dalej

Koszty ponoszone z tytułu leasingu finansowego – kontynuacja

Jeżeli, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zaliczania przedmiotu umowy do majątku stron, leasing został zakwalifikowany jako leasing finansowy, wówczas leasingobiorca nie miał prawa zaliczać do kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych będących spłatą wartości przedmiotu leasingu. Zaliczeniu do kosztów podlegały raty leasingowe tylko w części stanowiącej opłatę dodatkową oraz odpisy amortyzacyjne.

Czytaj Dalej

Kontrowersje dotyczące obliczania wartości firmy

Od 1.1.2001 r. w algorytmie obliczania wartości firmy należało uwzględnia 33 wartość rynkową wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przejętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa.

Czytaj Dalej