Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 PDOPrU

Wspólnik (akcjonariusz) udzielający pożyczki. Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 mają zastosowanie w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich dotyczy pożyczki udzielonej podatnikowi przez jego wspólnika (akcjonariusza) posiadającego co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika. Druga sytuacja dotyczy udzielenia pożyczki/pożyczek podatnikowi przez wspólników (akcjonariuszy) posiadających łącznie co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika.

Z 1.1.2003 r. powyższy przepis nie ma zastosowania do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających nieograniczony obowiązek podatkowy, którzy nie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym w związku z uzyskiwaniem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia (art. 16 ust. 7a PDOPrU)1.

„Przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji spółek, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mają za zadanie ograniczenie fiskalnych skutków „pożyczkowego” (w przeciwieństwie do wkładów) finansowania działalności spółek przez ich dominujących wspólników (w tym za pośrednictwem innych spółek, w których tacy wspólnicy posiadają znaczący udział). O zjawisku „niedostatecznej kapitalizacji” spółki można zaś mówić wtedy, gdy zakres prowadzonej działalności spółki jest niewspółmiernie większy od jej możliwości finansowych (kapitałów własnych) i spółka taka jest permanentnie dofinansowywana pożyczkami udzielanymi jej przez udziałowców. Ten sposób finansowania spółek kapitałowych skutkuje m.in. zaniżaniem ich dochodu na skutek zaliczania zapłaconych odsetek od tych pożyczek w koszty działalności tych spółek. W przeciwieństwie bowiem do wkładów na kapitał zakładowy, od których wspólnik nie może pobierać odsetek, a spółka od-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>