Wydatki na ulepszenie środków trwałych

Aby przybliżyć użyte w art. 16g ust. 13 PDOPrU pojęcia: przebudo wy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji i modernizacji MF wystosowało pismo do izb oraz urzędów skarbowych (z 13.3.1995 r., PO 3-/722-160/94, S.Podat. 1996/3/5), w którym wyjaśniło:

„ Wydatkami na ulepszenie są wydatki powodujące zwiększenie wartości użytkowej tych środków z dnia ich przekazania do użytkowania. Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich:

– 1) przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,

– 2) rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp.,

– 3) rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,

– 4) adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,

– 5) modernizację, tj. unowocześnienie środków trwałych.

(…) W razie poniesienia wydatków (nakładów) związanych z konkretnym środkiem trwałym, gdy nie zwiększa się jego wartość użytkowa, wydatki te są traktowane jako wydatki na remont i w całości stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia. Dotyczy to również – bez względu na cenę nabycia – wydatków na nabycie części składowych lub peryferyjnych o tych samych właściwościach użytkowych (technicznych) ”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>