Wydatki na rzecz udziałowców i akcjonariuszy

Kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. Kosztami uzyskania przychodu są:

– 1) wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów,

– 2) wydatki związane z dokonywaniem dwustronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów,

– 3) wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyjaśnia pojęcia „świadczenia” oraz jednostronnego świadczenia”. Pojęcie świadczenia należy rozumieć w sposób określony w prawie cywilnym. Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego i jest nim zachowanie dłużnika zgodne z treścią umowy łączącej dłużnika z wierzycielem. Świadczenie może polegać na działaniu dłużnika albo na zaniechaniu, czyli powstrzymaniu się od działania. Różnica pomiędzy działaniem a zaniechaniem sprowadza się do tego, czy wynik, do którego odnosi się uprawnienie wierzyciela ma być wywołany przez czynne czy bierne zachowanie się dłużnika.

Prawo cywilne nie definiuje pojęcia .jednostronnego świadczenia”, jed- 101 nakże nie należy go utożsamiać z pojęciem „jednostronnych czynności prawnych”. Czynności te charakteryzują się tym, że dochodzą do skutku przez złożenie oświadczenia woli jednej osoby, np. wypowiedzenie stosunku najmu, sporządzenie testamentu, przyrzeczenie publiczne itd. Dokonanie jednostronnej czynności prawnej nie musi prowadzić do wykonania świadczenia tylko przez jedną stronę. Pojęcie .jednostronnego świadczenia” można wiązać z pojęciem umowy jednostronnie zobowiązującej, w której wykonanie świadczenia ciąży tylko na jednej stronie, np. darowizna, zrzeczenie się zobowiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>