Wydatki na rzecz udziałowców i akcjonariuszy cz. II

Należy przyjąć, że wydatki związane z dokonywaniem jednostronnego świadczenia realizowane są na podstawie umowy, zgodnie z którą obowiązek świadczenia ciąży tylko na jednej stronie. Ze świadczeniem jednostronnym realizowanym w ramach stosunku prawnego nie będziemy mieli do czynienia, jeżeli obowiązek świadczenia ciążyć będzie na obu stronach, bez względu na to, czy świadczenia te są ekwiwalentne (tj. świadczenie jednej ze stron jest odpowiednikiem świadczenia drugiej) czy nieekwiwalentne. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z umowami dwustronnie zobowiązującymi, ale nie- ekwiwalentnymi, łączącymi udziałowca (akcjonariusza) z podatnikiem, wówczas nie można stosować art. 16 ust. 1 pkt 38. Ewentualna korekta kosztów uzyskania przychodów może być dokonana na podstawie innych przepisów komentowanej ustawy, np. art. 11.

Kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z jednym wyjątkiem. Kosztem uzyskania przychodu są wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innego organu stanowiącego osoby prawnej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a PDOPrU nie można kwestionować zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) z tytułu wykonania umów o dzieło lub umów zlecenia, nawet wówczas, gdy są oni równocześnie członkami rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub organu stanowiącego osoby prawnej. Podstawą dokonywania tych wydatków nie jest stosunek członkostwa w radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej lub organie stanowiącym osoby prawnej, ale stosunek cywilnoprawny zawiązany na podstawie umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>