Wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów a kapitalizacja cz. II

Zgodnie z art. 3 ust. 1 PDOPrU, nieograniczony obowiązek podatkowy posiadają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Przy stosowaniu przepisów o cienkiej kapitalizacji istotne jest obecnie, kto udziela pożyczki (kredytu). Ustawodawca wychodzi w ten sposób z założenia, że rozwiązaniem bardziej korzystnym dla budżetu jest uzyskanie podatku od odsetek od pożyczek, niż ograniczanie możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów.

Ograniczenia w zaliczaniu w koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek i kredytów wynikają również z innych przepisów komentowanej ustawy. W szczególności kosztem uzyskania przychodu nie są odsetki naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone (art. 16 ust. 1 pkt 11 PDOPrU) oraz odsetki zwiększające koszty inwestycji w okresie jej reali- zacjijart. 16ust. 1 pkt 12 PDOPrU). Pewne wątpliwości mogą pojawić się co do tego, czy odsetki naliczone w trakcie realizacji inwestycji stanowić mogą w całości koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy należy także wobec nich stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji, ajeżeli odpowiedź jest pozytywna, to w jaki sposób. Po dokonaniu analizy odpowiednich przepisów oraz ich porównaniu należy stanąć na stanowisku, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w szczególny sposób reguluje kwestie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zarówno odsetek od pożyczek i kredytów związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, jak również odsetek od pożyczek od wspólników (akcjonariuszy). Zgodnie z art. 16g ust. 1, 3 i 4 PDOPrU, do wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych wlicza się odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Ważne jest przy tym, że cytowany art. 16g nie uzależnia obowiązku wliczenia odsetek do wartości początkowej od ich zapłaty. Jest to regulacja o charakterze szczególnym, ponieważ, co do zasady, kosztem uzyskania przychodu są zapłacone odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu uzyskania przychodu. Z drugiej strony inny wyjątek od powyższej zasady stanowią przepisy o cienkiej kapitalizacji. Przyjmując i respektując zasadę, że wyjątki nie podlegają wykładni rozszerzającej, nie można na podstawie obowiązujących obecnie przepisów odmawiać podatnikowi prawa do wliczenia odsetek od pożyczek i kredytów w całości do wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, z których nabyciem lub wytworzeniem związana jest ta pożyczka lub kredyt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>