Wydatki na montaż

Wartość początkową składników majątku nabytych w formie wkładu niepieniężnego, a wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż. Powyższy przepis ma istotne znaczenie zwłaszcza przy dużych inwestycjach, gdy w formie aportu wnoszone są maszyny i urządzenia tworzące całe linie lub ciągi produkcyjne. W takich bowiem przypadkach przy ustalaniu wartości poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień wniesienia wkładu (tj. na dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie wkładu niepieniężnego lub na dzień sporządzenia umowy spółki, w której kapitał zakładowy w całości lub części zostaje pokryty przez wkład niepieniężny) udziałowcy najczęściej określają wartość bez uwzględnienia wydatków potrzebnych na montaż powyższych urządzeń, gdyż wydatki te ponosi już sama spółka.

Brak powyższego przepisu uniemożliwiałby w takich przypadkach podatnikowi doliczenie wydatków na montaż do wartości środków trwałych i tym samym zaliczenie tych wydatków w formie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>