Wierzytelności objęte rezerwami i ich zmniejszenie

Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 26 PDOPrU kredytów lub pożyczek i udzielonych przez bank gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów i pożyczek pomniejsza się, na warunkach przewidzianych w art. 16 ust. 2b PDOPrU, o wartość:

– 1) gwarancji bądź poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, banku centralnego lub rządu państwa należącego do OECD, banku mającego siedzibę w państwie będącym członkiem OECD – w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw, państwowej osoby prawnej (z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń) – uprawnionej do udzielania gwarancji lub poręczeń, a w budżecie państwa określone zostało źródło finansowania ewentualnych zobowiązań tej państwowej osoby prawnej.

– 2) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

– 3) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych1,

– 4) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych wydanych na podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne2,

– 5) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

– 6) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty,

– 7) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku posiadającym ekspozycję kredytową lub w banku o nie- budzącej wątpliwości sytuacji ekonomiczno-finansowej mającym siedzibę w państwie będącym członkiem OECD,

– 8) przeniesionego na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD, a także bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki (według ich wartości godziwej),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>