Wierzytelności objęte rezerwami i ich zmniejszenie cz. II

– 9) hipoteki ustanowionej na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym (użytkowaniu wieczystym, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka),

– 10) gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela) jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta (poręczyciela), pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni,

– 11) przeniesionego na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych będących w obrocie giełdowym w państwach należących do OECD,

– 12) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,

– 13) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków powietrznych,

– 14) zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oraz na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki centralne lub rządy państw będących członkiem OECD, a także prawach z bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki oraz prawach z pozostałych papierów wartościowych będących w obrocie giełdowym w państwach należących do OECD,

– 15) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego,

– 16) oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika, mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 PDOPrU, przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą tych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, które zostały utworzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, chodzi tu o RachU i cytowane już rozp. MF z 10.12.2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Istotne jest, iż rezerwy nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, w przypadku gdy zostały utworzone na pokrycie kredytów (pożyczek) lub gwarancji (poręczeń) udzielonych z naruszeniem prawa. Przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>