Wewnętrzne fundusze tworzone przez podatników

Procentową wysokość składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu, oraz terminy wpłat oddzielnie dla każdego rodzaju ubezpieczeń wymienionych powyżej określa Minister Finansów, w drodze rozporządzenia (rozp. MF z 24.11.2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczenia tej składki – Dz.U. Nr 209, poz. 2029).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie płacą 0% składki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego wnoszą na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 1,2% przypisanej składki brutto w danym roku kalendarzowym z wymienionych ubezpieczeń:

Fundusz Gwarancyjny utworzony na podstawie ustawy z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 ze zm.). Do wpłat na Fundusz Gwarancyjny zobowiązane sąpo- wszechne towarzystwa emerytalne z własnych środków. Wpłaty powszechnego towarzystwa do Funduszu Gwarancyjnego stanowią określoną procentowo, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy, wartość aktywów netto otwartego funduszu zarządzanego przez to towarzystwo. Wysokość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego określa RM w drodze rozporządzenia z zastrzeżeniem, że całkowita wartość środków Funduszu Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,1% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy emerytalnych przekracza tę wielkość (szerzej problematyka wpłat na Fundusz Gwarancyjny utworzony zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, omówiona została w komentarzu do art. 15 ust. le).

Również odpisy na wewnętrzne fundusze tworzone przez podatników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to przykładowo funduszu rozwoju, socjalnego czy rezerwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>