Wartość początkowa wkładu niepieniężnego

Wartość rynkowa ma również zasadnicze znaczenie przy określaniu war- 24 tości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w formie wkładu niepieniężnego.

Wartość początkową środków trwałych wniesionych w formie aportu do spółki kapitałowej lub spółdzielni stanowi ustalona przez podatnika (spółkę, spółdzielnię) na dzień wniesienia tego aportu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość ta nie może być jednak dowolna. Wartość początkowa poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych w formie aportu nie może być wyższa od ich wartości rynkowej.

Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego, stosuje się odpowiednio art. 14 ust. 3 PDOPrU, co oznacza, że jeżeli określona przez podatnika wartość znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy może wezwać strony do zmiany tej wartości lub wskazanie przyczyn uzasadniających podanie wartości znacznie odbiegających od wartości rynkowej. W razie niedokonania przez podatnika zmiany wartości lub niewskazania odpowiednich przyczyn, organ podatkowy może określić wartość z uwzględnieniem opinii biegłych.

Zwolnienie z cla aportu z zagranicy. W przypadku aportu wśród po- 25 zycji zwiększających wartość początkową tego aportu nie wystąpi cło, w przypadku określonym w art. 190″ ustawy – Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>