Wartość firmy

Jak wynika z art. 16b ust. 2 pkt 2 PDOPrU, amortyza- 24 cji podlega wartość firmy, jeżeli powstała ona w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

– a) kupna,

– b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,

– c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Powstanie wartości firmy w inny sposób, niż wymieniony powyżej, nie daje podstaw do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Stanowi o tym art. 16c pkt 4 PDOPrU. Wartość firmy w ujęciu podatkowym. Zgodnie z art. 16g ust 2. 25 PDOPrU, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

W sprawie podatkowego ujęcia ujemnej wartości firmy wypowiedział się NSA w wyroku z 29.4.1999 r. (I SA/Wr 1048/98, LEX 37825) stwierdzając m.in.: „Ustalenie zawyżonej wartości początkowej nabytych przez spółkę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, gdy faktycznie nie posiadała ona pokrycia w źródłach finansowania, musiało doprowadzić do skutku w sferze prawa podatkowego. W szczególności jednym z tych skutków musi być stwierdzenie, iż cena nabycia omawianych składników majątku dla celów podatkowych równa jest zeru. Nie można zatem amortyzacji naliczonej od tak nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczać do kosztów uzyskania przychodów”.

Wartość firmy w ujęciu ekonomicznym. Pojęcia wartości firmy 26 w sensie ekonomicznym nie można zdefiniować w sposób jednoznaczny. W uproszczeniu należy stwierdzić, iż jest to różnica pomiędzy wartością przedsiębiorstwa jako całości a wartością poszczególnych składników majątkowych tworzących to przedsiębiorstwo. Tak więc jest to kategoria o charakterze komercyjnym, określana ogólnie jako zdolność podmiotu do generowania zysku. Najważniejszym składnikiem wartości firmy są jej aspekty niematerialne, a więc trudno wymierne elementy takie jak: opinia o firmie, lojalna klientela, dobre kontakty z dostawcami, struktura organizacyjna, doświadczenie w branży, kwalifikacje załogi, rynki zbytu itp. Wartość firmy, mimo iż zaliczana jest do składników niematerialnych majątku podmiotu różni się od innych tego rodzaju składników tym, że nie chroniąjej żadne formalne unormowania prawne. Jak zauważa wielu autorów „wartość firmy jest wytworem jej własnego środowiska”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>