VAT naliczony przy nabyciu środków trwałych

Rabaty, bonifikaty i upusty. Wszelkiego rodzaju rabaty, bonifikaty i upusty zmniejszają cenę należną zbywcy, przez co zmniejszają również wartość początkową środka trwałego. Dotyczy to jedynie rabatów i upustów udzielonych podatnikowi do dnia przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. W świetle obowiązujących przepisów otrzymanie rabatu po rozpoczęciu amortyzacji danego składnika majątku nie daje podstawy do dokonania korekty wartości początkowej.

VAT naliczony przy nabyciu środków trwałych. Sumę wydatków poniesionych w związku z nowym środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. Szerszy komentarz dotyczący podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu środków trwałych znajduje się w Rozdziale II komentarza do tego artykułu.

Środki trwałe z importu. W przypadku importu cena nabycia obejmuje dodatkowo cło i podatek akcyzowy od sprowadzanych z zagranicy składników majątku. VAT zapłacony przez podatnika przy sprowadzaniu środka trwałego na polski obszar celny, o ile będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego lub zwrotowi z urzędu skarbowego, nie stanowi elementu wartości początkowej składnika majątkowego z importu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>