Urządzenia techniczne

Do urządzeń technicznych wymienionych 26 w tej grupie zaliczane sąm.in.: zbiorniki naziemne (np. ceglane, betonowe, drewniane, stalowe), urządzenia i aparatura energii elektrycznej, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii, dźwigi i przenośniki, urządzenia przemysłowe, pozostałe urządzenia techniczne.

Środki transportu stanowią grupę 7 KŚT. Grupa ta obejmuje kolejowy 27 tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne (samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy), tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe, poduszkowce). Jednakże z podatkowego punktu widzenia najważniejsze znaczenie ma 28 podział środków transportu na:

– samochody osobowe, przez które, zgodnie z art. 16 ust. 3a, rozumie się każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe, oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg,

– pozostałe środki transportu.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 4, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

W związku z powyższym, w przypadku samochodów, których wartość przekracza 20 000 euro, odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodów powinny być obliczone od wartości początkowej środka trwałego, nie większej jednak niż 20 000 euro.

Do tej kategorii środków trwałych należy zali- 29 czyć te przedmioty, których konstrukcja i przeznaczenie nie upoważ- niają do zakwalifikowania ich do budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i środków transportu, a które spełniają warunki wymienione w tej części niniejszego artykułu. Przykładowo można zaliczyć do tej kategorii meble, dywany, wykładziny, serwis stołowy o ile, oczywiście, przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok. Przedmioty te wymienione zostały w grupie 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny (np. wyposażenie i sprzęt cyrkowy, wyposażenie kin, teatrów, sprzęt medyczny i laboratoryjny).

Spośród składników majątkowych ustawodawca wyodrębnił takie, które mogą być przez podatnika zaliczone do środków trwałych niezależnie od przewidywanego przez niego okresu używania czy posiadania do nich tytułu własności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>