Straty jako koszty uzyskania przychodów

– Na mocy art. 16 ust. 1 nie stanowią kosztów uzyskania przychodów:

– straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 (art. 16 ust. 1 pkt 5 PDOPrU),

– straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt 6 PDOPrU),

– straty powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów (art. 16 ust. 1 pkt 47 PDOPrU),

– straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art. 16 ust. 1 pkt 50 PDOPrU): komentarz do tego przepisu jest zamieszczony w Rozdziale VI,

– straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art. 16 ust. 1 pkt 56 PDOPrU).

Straty w środkach obrotowych oraz w środkach trwałych i warto- 27 ściach niematerialnych i prawnych. Od 1.1.2001 r. obowiązuje nowa re- gulacja dotycząca zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku podatnika.

W obowiązującym do końca 2000 r. stanie prawnym kosztu uzyskania przychodów nie stanowiła strata w środkach obrotowych lub w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej odpisami amortyzacyjnymi. Przy czym przy ustalaniu straty nie uwzględniało się otrzymanych odszkodowań. Od 2001 r. do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się jedynie strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 PDOPrU, ze stratą mamy do czynienia wówczas, gdy w roku podatkowym koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>