Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego cz. II

Osoby prawne nabywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wartość tego prawa powinny zaewidencjonować w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu przejęcia przez nie lub oddania im przez spółdzielnię lokalu do używania. W zależności od tego w jaki sposób to prawo zostało nabyte (na rynku wtórnym czy też pierwotnym), a także od tego czy lokal będący przedmiotem przydziału spełnia warunki odnośnie jego zdatności do używania, różny będzie sposób zaliczania poniesionych nakładów do kosztów podatkowych.

W przypadku gdy wpłaty na poczet nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dokonywane były na konto spółdzielni mieszkaniowej przed oddaniem budynku do użytkowania, wówczas wszelkie koszty, poniesione z tego tytułu powinny być traktowane jako koszty inwestycyjne (przepisy prawa podatkowego nie zezwalają na powiększenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych o koszty przebudowy, rozbudowy, adaptacji lub modernizacji). W ten sam sposób należy traktować poniesione nakłady na doprowadzenie przedmiotowego lokalu do standardu pozwalającego na jego użytkowanie. Dopiero z chwilą, kiedy lokal spełnia warunki kompletności i zdatności do użytku, możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych z tego tytułu. W przypadku nabycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, możliwe są następujące przypadki:

– lokal spełnia warunki zdatności do użytku – w takim przypadku poniesione nakłady stanowić będą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

– istnieje konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych (ulepszeń) w celu doprowadzenia lokalu do stanu kompletności i zdatności do używania – w takim przypadku wszelkie nakłady poniesione w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych powinny stanowić koszty inwestycji w obcym środku trwałym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>