Składniki majątku używane na podstawie umowy leasingu

Opisane w pierwszej części komentarza do art. 16b wartości niematerialne i prawne w postaci:

– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

– spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,

– prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

– autorskich lub pokrewnych praw majątkowych,

– licencji,

– praw do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,

– know-how, mogą być używane przez podatnika także na podstawie umowy leasingu określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

W takim przypadku składniki te są zaliczane u korzystającego do jego wartości niematerialnych i prawnych i podlegają amortyzacji, niezależnie od przewidywanego okresu ich używania, pod warunkiem, iż, zgodnie z przepisami Rozdziału 4a PDOPrU, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, a nie właściciel czy inny uprawniony do korzystania finansujący. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku korzystania z powyższych wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umowy leasingu, zawierającej postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie dokonuje korzystający.

Przy umowie najmu lub dzierżawy, wynajęte lub wydzierżawione składniki majątkowe stanowią w każdym przypadku wartości niematerialne i prawne właściciela, współwłaściciela lub uprawnionego do korzystania z tych wartości.

W przypadku zaś umów leasingu, do składników majątku korzystającego zaliczane będą wartości niematerialne i prawne udostępnione na podstawie umów spełniających niżej wymienione warunki:

– 1) umowa została zawarta na czas oznaczony,

– 2) suma opłat ustalonych w umowie, bez VAT, nie jest niższa od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych,

– 3) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający.

W pozostałych przypadkach wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem umowy leasingu są zaliczane do składników majątku finansującego. Szerzej na temat leasingu oraz kosztów z nimi związanych w komentarzu do Rozdziału 4a PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>