Składki na ubezpieczenie samochodu

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 39 PDOPrU, składki na ubezpieczenie (OC, AC lub inne) samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów w całości, jeżeli wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przewyższa kwoty 20 000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jeżeli wartość samochodu osobowego przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza 20 000 euro, kosztu uzyskania przychodów nie stanowi ta część składek na ubezpieczenie samochodu, która przekracza wartość ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Z 1.1.2001 r. zmieniono art. 16 ust. 1 pkt 49 PDOPrU w ten sposób, że powyższe ograniczenie w zaliczaniu składek na ubezpieczenie do kosztów uzyskania przychodów dotyczy samochodów osobowych. Równocześnie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzona została definicja samochodu osobowego, zgodnie z którą, samochodem osobowym jest każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.

Przykład: Podatnik chce ubezpieczyć samochód osobowy o wartości dla celów ubezpieczenia równej 100 000,00 zł (A). Kurs euro w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wynosi 4,75 zł, a więc równowartość 20 000 euro wynosi 95 000,00 zł (B). Składka na ubezpieczenie samochodu (np. OC i AC) wynosi 6000,00 zł (C). Składka stanowiąca koszty uzyskania przychodów w podanym wyżej przykładzie wynosi 5700,00 zł (D). Kosztem uzyskania przychodu nie jest składka w wysokości 300,00 zł (E). Składka jest obliczona z zastosowaniem formuły D = (B:A) C, E = C-D.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 49 PDOPrU dotyczy każdego rodzaju ubezpieczenia samochodu, np. OC i AC, przepis bowiem nie przewiduje ograniczenia zaliczania w koszty wydatków poniesionych wyłącznie na jeden z rodzajów ubezpieczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>