Rezerwy nieobowiązkowe

Do kosztów uzyskania przychodów moż- 25 na zaliczyć jedynie rezerwy, które spełniają równocześnie dwa warunki:

– istnieje ustawowy obowiązek utworzenia rezerwy (ale nie wynika on z ustawy o rachunkowości),

– PDOPrU przewiduje tworzenie rezerwy w ciężar kosztów.

Ustawa o rachunkowości przewiduje tworzenie odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności (art. 35b RachU) oraz rezerw na przyszłe zobowiązania, których powstanie jest pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne (art. 35d RachU). Te odpisy aktualizujące oraz rezerwy nie sąjed- nak kosztami uzyskania przychodów, chyba że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tak stanowią.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 18.12.1996 r. (SA/Łd 2862/95, LEX 28976): „Jeżeli nawet przepis rozporządzenia z 15.1.1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz.U. Nr 102) przewidywał możliwość stworzenia rezerwy bądź dokonania czynności faktycznej zbliżonej do rezerwy, albo też stanowił jak rezerwę taką się tworzy, nie oznaczało to ustawowego obowiązku tworzenia rezerwy w ciężar kosztów, zaś art. 16 ust. 1 pkt 26 PDOPrU nie ma w tej sprawie przedmiotowo zastosowania”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>