Rezerwa na ryzyko ogólne w bankach kosztem uzyskania przychodów

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 PrBank, banki mają obo- 26 wiązek tworzenia i utrzymywania określonych rodzajów funduszy własnych, dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. U podstaw wymogu tworzenia tych funduszy leży konieczność zapewnienia „bezpieczeństwa ekonomicznego” banków, zdefiniowanego relacjąpomię- dzy funduszami własnymi banku, a ryzykiem związanym z podejmowaną przez nie działalnością. Funduszami własnymi banku są:

– a) fundusze podstawowe,

– b) fundusze uzupełniające,

– c) pozycje pomniejszające fundusze własne banku (brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku i inne pomniejszenia funduszy własnych banku określone przez Komisję Nadzoru Bankowego).

– Funduszami podstawowymi banku są:

– a) fundusze zasadnicze banku z wyłączeniem akcji i udziałów uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań banku z ich tytułu,

– b) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, takie jak: fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

– c) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe: akcje własne posiadane przez bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości, wartości niematerialne i prawne oraz niepokryta strata z lat ubiegłych, w tym również strata w trakcie zatwierdzania, strata na koniec okresu sprawozdawczego, obliczona narastająco od początku roku obrotowego.

W celu pokrycia ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej bank, zgodnie z art. 130 PrBank, może tworzyć w ciężar swoich kosztów rezerwę na ryzyko ogólne. Rezerwa ta tworzona jest i wykorzystywana przez banki na podstawie dokonanej analizy ryzyka ogólnego związanego z prowadzeniem działalności bankowej, przy uwzględnieniu w szczególności wielkości należności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych nieobjętych rezerwami celowymi tworzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Rezerwa na ryzyko ogólne tworzona jest zgodnie z art. 15 ust. lh PDOPrU, w ciężar kosztów uzyskania przychodów banku. Odpisu na tę rezerwę dokonuje się w pierwszym miesiącu następującym po każdym kwartale. Jej wysokość ustalana jest jednorazowo na cały rok i wynosi maksymalnie 1,5% ustalonej na koniec poszczególnych kwartałów roku obrotowego średniej kwoty niespłaconych kredytów i pożyczek pieniężnych, pomniejszonej o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, na które bank zgodnie z odrębnymi przepisami utworzył rezerwy celowe w wysokości 100% tych kredytów i pożyczek. Kwota odpisu na dany rok nie może być jednak wyższa niż kwota odpisu dokonywanego w tymże roku z zysku za rok poprzedni na fundusz ryzyka ogólnego1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>