Raty leasingowe

W praktyce powstawały wątpliwości czy art. 16 ust. 1 pkt 51 ma zastosowanie tylko do wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. wydatki na paliwo, części zamienne, naprawy, konserwację, przeglądy techniczne), czy do wydatków tych należy zaliczyć również wydatki ponoszone na spłatę rat leasingowych, rat czynszu niestano- wiących spłaty wartości przedmiotu umowy leasingu operacyjnego, najmu, czy umowy o podobnym charakterze. Organy podatkowe stały na stanowisku, przykładowo zaprezentowanym w piśmie MF z 29.7.1997 r. (PO 3-1564/BO-722-141/97, S.Podat. 1998/7/37), że wydatkiem objętym limitem z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej takich samochodów, są wszystkie wydatki – np. czynsz płacony z tytułu zawartej umowy leasingu, paliwo, części zamienne, składki na ubezpieczenie. W ten sam sposób komentowany przepis zinterpretował NSA w wyroku z 18.3.1997 r. (I SA/Po 1531/96, LEX 30234), rozstrzygając, że:

„Wydatki na używanie samochodów osobowych przy leasingu operacyjnym nie mogą przekroczyć kwoty określonej wart. lóust. 1 pkt 51 PDOPrU, która obejmuje wszystkie wydatki leasingobiorcy, a więc i raty leasingowe, czy ubezpieczenie samochodu

Stanowisko to podtrzymał NSA w uchwale 7 sędziów z 25.10.1999 r. (FPS 9/99, ONSA 2000/1/7). Według sądu raty leasingu operacyjnego, czynsz najmu są wydatkami z tytułu używania samochodu osobowego.

Z powyższego należy wnioskować, że wynikające z umów zawartych przed 1.10.2001 r. raty czynszu najmu i leasingu operacyjnego samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, wchodzą do kosztów uzyskania przychodów w wysokości objętej limitem.

Od 1.10.2001 r. wprowadzone zostały przepisy rozdziału 4a, szczegółowo regulujące zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu. Jednocześnie ustawodawca dodał art.

– 16 ust. 3b, który wyłącza ograniczenie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem na podstawie umowy leasingu samochodów osobowych. Nowe przepisy mają zastosowanie do umów leasingu zawartych po 30.9.2001 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>