Przewłaszczenie w celu zabezpieczenia – dalszy opis

Jeżeli przedmiot umowy stanowią rzeczy oznaczone co do gatunku (np. surowce, półfabrykaty) do przeniesienia własności potrzebne jest również przeniesienie posiadania rzeczy. Dłużnik zatrzymuje rzeczy, występując w roli przechowawcy.

Zakres praw i obowiązków wynikających z umów o przewłaszczenie na 4 zabezpieczenie kształtowany jest w ramach swobody umów. Podstawowy wpływ na kreowanie tych umów ma praktyka bankowa. Wykształciła ona pewien standard, który opiera się na:

– prawie dłużnika do bezpłatnego używania przewłaszczonej rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem,

– obowiązku dłużnika do przechowywania rzeczy oznaczonej co do gatunku w sposób odpowiadający właściwościom rzeczy,

– ponoszeniu przez dłużnika wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem rzeczy oznaczonej co do gatunku jak i tożsamości,

– zakazie oddawania przedmiotu przewłaszczenia do używania osobom trzecim, chyba że bank wyrazi na to zgodę,

– w niektórych wypadkach nakładany jest na dłużnika obowiązek ubezpieczenia przedmiotu przewłaszczenia z jednoczesną cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Jak z powyższego wynika, przewłaszczona rzecz pozostaje nadal w użytkowaniu podmiotu będącego dłużnikiem, pomimo tego iż prawo własności znajduje się po stronie wierzyciela (banku). Odpisy amortyzacyjne są jednak nadal dokonywane przez dłużnika (kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę) na takich samych zasadach, na jakich dokonywano amortyzacji przed zawarciem umowy przewłaszczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>