Pojęcie kapitału zakładowego

Przepis art. 16 ust. 7 PDOPrU w sposób szczególny określa wartość kapitału zakładowego podatnika lub fundu- szu udziałowego w spółdzielni. Zgodnie z nim wartość kapitału zakładowego określa się na podstawie danych wpisanych do rejestru handlowego, jednakże bez uwzględnienia:

– a) w tej części kapitału, jaka nie została faktycznie przekazana,

– b) w tej części kapitału, jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) lub z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) przysługującym udziałowcom (akcjonariuszom) wobec spółki lub członkom wobec tej spółdzielni,

– c) w tej części kapitału, jaka została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się amortyzacji.

Warto zauważyć, że w obowiązującym po 31.12.2000 r. KSH mówi się o kapitale zakładowym spółki akcyjnej, a nie jak dotychczas o kapitale akcyjnym, jednak dopiero z 1.1.2003 r. dostosowano brzmienie PDOPrU do KSH w powyższym zakresie, poprzez eliminację rozróżnienia na kapitał zakładowy i akcyjny.

KSH przewiduje, że zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej wywołują skutki prawne dopiero przez zarejestrowanie. Od tego momentu możemy dopiero mówić o podwyższeniu kapitału.

Przy ustalaniu wysokości kapitału zakładowego dla celów stosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji, nie uwzględnia się tej część kapitału, która pokryta została wierzytelnościami z tytułu pożyczek lub kredytów. Kapitał podatnika może być pokryty innymi wierzytelnościami, np. z tytułu ceny sprzedaży, wynagrodzenia za wykonane dzieło itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>