Pojęcia „nabycia” i „objęcia” – spółka

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie podaje definicji pojęć „nabycia” i „objęcia”. Również Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa cywilnego nie zawierajądefini- cji „objęcia” i „nabycia” udziałów, akcji lub wkładów (w spółdzielni). Przyjmuje się jednakże rozróżnienie polegające na tym, że termin „objęcie udziałów, akcji, wkładów” utożsamia się z formą pierwotnego nabycia (w rozumieniu przyjmowanym przez doktrynę prawa cywilnego), zaś termin „nabycie udziałów, akcji, wkładów” utożsamia się z formą wtórnego nabycia (w rozumieniu przyjmowanym przez doktrynę prawa cywilnego).

Jak zostało wskazane, ustawa również posługuje się pojęciami objęcie i nabycie (udziałów, akcji itd.) bez ich zdefiniowania. Z kontekstu wynika, że pojęciu „objęcie” nadaje się takie znaczenie, jakie przyjmuje się w doktrynie prawa cywilnego dla nabycia pierwotnego. Konsekwentnie pojęciu „nabycie” używanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych należy nadać takie znaczenie, jakie przyjmuje się w doktrynie prawa cywilnego dla nabycia wtórnego.

Przyjęty przez ustawodawcę model regulacji dotyczący zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów, akcji, wkładów oraz innych papierów wartościowych pociąga za sobą konieczność odrębnego analizowania przypadków objęcia udziałów, akcji, itd. oraz przypadków ich nabycia.

Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8. Wydatki na objęcie lub nabycie akcji, udziałów, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, certyfikatów inwestycyjnych, itd. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Wydatki te stanowią jednak koszty uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu:

– a) z odpłatnego zbycia udziałów, akcji i wkładów,

– b) z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych (np. obligacji),

– c) z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

– d) z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego.

„ Użycie przez ustawodawcą określenia „ wydatki na nabycie ” oznacza, że do kosztów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>