PDOPrU wartości początkowej środka trwałego

Minister wskazał jednak, że w sytuacji gdy osoba prawna prowadzi działalność develo- perską oraz organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną działalność polegającą na wynajmie lokali w będącym jej własnością budynku, można uznać, ie budynek ten oceniany wraz ze wszystkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami, umowami dotyczącymi zawartych umów najmu, zarządzania, dostawy mediów i innymi umowami związanymi z tym budynkiem i działalnością polegającą na najmie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa podatnika”. – pismo MF z 13.6.2003 r. (MoPod 2003/9/17).

PDOPrU wartości początkowej środka trwałego są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Ustawodawca przyjął, że pod pojęciem ulepszenia rozumieć należy wszelkie czynności zmierzające do powiększenia wartości użytkowej środka trwałego w odniesieniu do jego wartości z dnia przyjęcia do używania. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma poniesionych w tym celu wydatków w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Zgodnie z postanowieniem art. 16g ust. 13 PDOPrU, ulepszenie może przejawiać się w szczególności w: przedłużeniu okresu użytkowania środka trwałego, powiększeniu jego zdolności wytwórczych, polepszeniu jakości produktów uzyskiwanych przy jego pomocy, obniżeniu kosztów jego eksploatacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>