Rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego cz. II

W razie wystąpienia niedoboru, otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany w terminie 3 dni, licząc od chwili podania do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyć jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym w ilości zapewniającej pokrycie powstałego niedoboru. Środki uzyskane w wyniku umorzenia powiększają wartość jednostki rozrachunkowej tego funduszu. Jeżeli natomiast niedobór nie zostanie pokryty z tych środków w następnej kolejności pokrywany jest ze środków uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu, również w terminie 3 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

Czytaj Dalej

Podmioty dokonujące odpisów amortyzacyjnych

Przepis art. 16f PDOPrU stanowi podsumowanie wcześniejszych artykułów dotyczących amortyzacji, a zarazem jest wstępem do następnych, które w sposób szczegółowy odnoszą się do zasad amortyzacji, opisując metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych, sposoby ustalenia wartości początkowej składników majątku podatnika oraz stawki amortyzacyjne.

Czytaj Dalej

Limit wydatków

Wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przycho- 45 dów w wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Aktem prawnym określającym wysokość tych stawek jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.3.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271).

Czytaj Dalej

Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 PDOPrU cz. II

Artykuł 16 ust. 1 pkt 60 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wspól- nik/wspólnicy podatnika oraz sam podatnik są kontrolowani przez podmiot trzeci. Taka sytuacja regulowana jest natomiast przez art. 16 ust. 1 pkt 61, który ma zastosowanie wtedy, gdy podmiot trzeci posiada udziały, w wysokości nie niniejszej niż po 25%, zarówno w spółce udzielającej pożyczki, jak i w spółce będącej pożyczkobiorcą.

Czytaj Dalej

Restrykcyjny charakter art. 16 ust. 1 pkt 38 – kontynuacja

Do wynagrodzeń wypłacanych członkom wchodzącym w skład zarządu spółki nie mają zastosowania przepisy powołanego art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy, gdyż zarząd spółki nie jest organem stanowiącym, a jedynie zarządzającym (wykonawczym) sprawami spółki. Zatem wynagrodzenia i inne wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu spółki, zarówno będących, jak i niebędących udziałowcami (akcjonariuszami), są kosztem uzyskania przychodu do wysokości wynikającej z zawartych umów o pracę lub uchwał wspólników.

Czytaj Dalej

Koszt wytworzenia środka trwałego

Wytworzenie przez podatnika i oddanie do używania środka trwałego ma 16 miejsce przede wszystkim w przypadku zakończenia prowadzonej przez podatnika w ramach działalności gospodarczej inwestycji.

Czytaj Dalej

Pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu emerytalnego

Powszechne towarzystwa emerytalne są tworzone na podstawie ustawy z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami tego aktu towarzystwo emerytalne może prowadzić swoją działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej, a jego przedmiotem może być wyłącznie:

Czytaj Dalej

Wydatki związane są z reklamą publiczną

– reklamę w mediach: prasie, radiu, telewizji, kinie, intemecie,

– reklamę uliczną: umieszczoną na słupach ogłoszeniowych, bilboardach, środkach transportu, obiektach użyteczności publicznej takich, jak przystanki, obiekty sportowe, budynki,

Czytaj Dalej

Wartość rynkowa jako wartość początkowa środka trwałego

W niektórych, ściśle określonych w ustawie przypadkach, za war- 22 tość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się ich wartość rynkową. Dotyczy to np. nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób. Często przyjęcie wartości rynkowej jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, które powodują, że wartość rynkowa jest górną granicą wartości początkowej.

Czytaj Dalej

Wspólwłasność łączna

KC nie zawiera legalnej defmicji współwłasności łącznej (współwłasności bezudziałowej). Z poszczególnych przepisów KC regulujących instytucję współwłasności łącznej wynika, że opiera się ona na określonym stosunku osobistym i spełnia względem tego stosunku rolę służebną: istnieje po to, aby ten podstawowy stosunek prawny mógł należycie spełniać swą rolę społeczną i ekonomiczną. Współwłasność łączna może powstać tylko między osobami związanymi określonym stosunkiem osobistym, bez tego stosunku nie jest możliwe jej istnienie. Współwłasność w częściach ułamkowych jest natomiast samoistnym stosunkiem prawnym prawa rzeczowego. Każdemu ze współwłaścicieli przysługuje, w stosunku do rzeczy wspólnej, określony zakres uprawnień wyrażony udziałem. Udział ten określony jest odpowiednim ułamkiem. W przypadku współwłasności ułamkowej własność całej rzeczy przysługuje wszystkim współwłaścicielom niepodzielnie, natomiast względem udziału współwłaściciel zajmuje pozycję wyłącznego właściciela. Dlatego też rozporządzanie udziałem nie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli.

Czytaj Dalej

Rezerwy na pokrycie wierzytelności – dalszy opis

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 1 pkt 26 PDOPrU do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć rezerwy, których nieściągalność została uprawdopodobniona, utworzone w następujących sytuacjach:

Czytaj Dalej