System know-how

Wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji 16 związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). Know-how jest to suma wiedzy technicznej i technologicznej koniecznej do wytworzenia określonego wyrobu lub świadczenia usług, nieobjęte patentami i umowami licencyjnymi, stanowiąca przedmiot obrotu międzynarodowego i krajowego. K. P. Białecki w „Słowniku handlu zagranicznego” (K. P. Białecki, A. Dorosz, W. Jamisz- kiewicz, Słownik Handlu Zagranicznego, PWN 1993, s. 135) wyróżnia również „know-how handlowe, rozumiane jako doświadczenia w dziedzinie obrotu towarowego lub usług, pozwalające osiągnąć przewagę nad konkurencją”.

Czytaj Dalej

Podatki – dalszy opis

Regulacja zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 46 PDOPrU jest skorelowana z art. 25 VATU, który stanowi o przypadkach, w jakich nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. Przy wytworzeniu czy odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, podatnik nie nalicza podatku, tak więc nie powstanie u niego podatek należny, od którego mógłby odliczyć podatek naliczony.

Czytaj Dalej

Raty leasingowe

W praktyce powstawały wątpliwości czy art. 16 ust. 1 pkt 51 ma zastosowanie tylko do wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. wydatki na paliwo, części zamienne, naprawy, konserwację, przeglądy techniczne), czy do wydatków tych należy zaliczyć również wydatki ponoszone na spłatę rat leasingowych, rat czynszu niestano- wiących spłaty wartości przedmiotu umowy leasingu operacyjnego, najmu, czy umowy o podobnym charakterze. Organy podatkowe stały na stanowisku, przykładowo zaprezentowanym w piśmie MF z 29.7.1997 r. (PO 3-1564/BO-722-141/97, S.Podat. 1998/7/37), że wydatkiem objętym limitem z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej takich samochodów, są wszystkie wydatki – np. czynsz płacony z tytułu zawartej umowy leasingu, paliwo, części zamienne, składki na ubezpieczenie. W ten sam sposób komentowany przepis zinterpretował NSA w wyroku z 18.3.1997 r. (I SA/Po 1531/96, LEX 30234), rozstrzygając, że:

Czytaj Dalej

Co należy rozumieć przez cenę nabycia?

Tymczasem zdaniem ustawodawcy definicja ceny nabycia była znacznie szersza, a kwota należna sprzedającemu to tylko część ceny nabycia. Zgodnie bowiem z § 6 ust. 4 ŚrTrwR (analogicznie z art. 16g ust. 3 PDOPrU), „za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług”.

Czytaj Dalej

Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wartość rynkowa ma decydujące znaczenie przy określaniu wartości początkowej nabytych składników majątkowych, bez względu na formę nabycia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Czytaj Dalej

Leasing prywatyzacyjny – dalszy opis

Zasady amortyzacji przedsiębiorstwa oddanego w odpłatne korzystanie określają przepisy dotyczące amortyzacji zawarte w PDOPrU. Prawo do odpisów amortyzacyjnych przysługuje korzystającemu ze środków i wartości będących przedmiotem umowy wtedy, gdy z umowy zawartej na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw wynika dla niego prawo ich zakupu, za cenę ustaloną w umowie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych możliwe jest również w przypadku otrzymania środków trwałych od Skarbu Państwa lub gminy w nieodpłatne używanie. Stawki amortyzacyjne ustala się wówczas w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niż okres trwania umowy. W przypadku wcześniejszego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania, tj. przed upływem okresu umowy, nabywca obowiązany jest do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych według dotychczas stosowanych zasad i stawek.

Czytaj Dalej

Licencje – dalszy opis

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż umowa licencyjna może być traktowana jako wartość niematerialna i prawna w przypadku, gdy zawarta jest ona na okres dłuższy niż rok i będzie służyła prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Czytaj Dalej

Do takich składników majątkowych należą:

– 1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,

– 2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

Czytaj Dalej

Dlaczego rządy tak bardzo psują swoje waluty ? – waluta

Podstawowym celem rządu przynajmniej teoretycznie jest jak najlepsze rządzenie w celu zapewnia skutecznego dążenia do dobrobytu swoim obywatelom. Jednak jak przyjrzymy się polityce nieco bliże praktycznie każdy rząd ma jeszcze dodatkowy cel który może wydawać się dla niego znacznie ważniejszy niż dobro narodowe. Mianowicie celem każdego rządu , jest takie podejście do swojego elektoratu poprzez kierowanie tam środków finansowych , tak aby jak najlepiej zaspokoić ich potrzeby i w miarę możliwości rozszerzenie swojego elektoratu czyli krótko mówiąc: zapewnić swojemu zapleczu politycznemu kolejne wygrane wybory. Jak wspomnieliśmy wcześniej to właśnie finanse mają być kluczem do zdobycia głosów przy urnach i to właśnie odpowiednio kierowane finanse mają zapewnić wyborczy sukces...

Czytaj Dalej

Coraz częściej korzystamy z faktoringu – faktury bez podpisu

Coraz częściej korzystamy z faktoringu, to rozwiązanie na niemalże natychmiastowe finansowanie naszej działalności w oparciu o nieopłacone w terminie wierzytelności, jakie skupuje od nas i przejmuje wiele instytucji około bankowych. Oznacza to brak problemy z posiadaniem zaplecza finansowego czy kapitału na adekwatne działanie czy funkcjonowanie firmy którą reprezentujemy lub prowadzimy na optymalnej do tego płaszczyźnie. Nie ma co ukrywać faktu, że samodzielne windykowanie należności w wielu branżach stanowi nie lada problem, jest niemalże nierealne i stanowi nie lada problem. Dlatego faktor odkupujący od nas należność konkretnego kontrahenta jaki nie wywiązał się w terminie z umowy jaką zawarto, zapewnia nam spokojne i swobodne realizowanie najważniejszych dla nas zadań...

Czytaj Dalej

Jak umiejętnie korzystać z pożyczek społecznościowych ? – pożyczki

Pożyczki społecznościowe , nie są wcale takim nowym zjawiskiem na rynku pożyczek jak mogło by się wydawać , gdyż najstarsze portale społecznościowe (zagraniczne) na których można sobie nawzajem pożyczać pieniądze mają już ponad dziesięć lat. Nie mniej taka forma pożyczania , oraz inwestowania mimo to , iż rynek tego typu pożyczek rośnie rok do roku w tempie dwucyfrowym , to nadal jest to w pewnym sensie innowacyjna foma pożyczania pieniędzy – szczególnie jeśli obrót tego rynku porwnamy z bankowym rynkiem pożyczek lub też z tak zwanymi parabankami. A więc jeśli chodzi o pożyczki społecznościowe to możemy tutaj wdzielić się w dwie klasyczne role , a tak na prawdę to w trzy. Jednak o trzeciej roli porozmawiamy na samym końcu...

Czytaj Dalej