Wierzytelności objęte rezerwami i ich zmniejszenie cz. II

– 9) hipoteki ustanowionej na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym (użytkowaniu wieczystym, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka),

Czytaj Dalej

Wierzytelności odpisane jako nieściągalne

Nieściągalność wierzy telności oznacza niemożność zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika pomimo wyczerpania wszystkich przewidzianych prawem środków prawnych, w tym również przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, na które składa się ogół środków procesowych wymuszających spełnienie przez dłużnika świadczenia przewidzianego w tytule wykonawczym. Nieściągalność wierzytelności zachodzi zawsze w przypadku wierzytelności przedawnionej, ponieważ z upływem terminu przedawnienia roszczenie wierzyciela staje się niezaskarżalne i nie może być przymusowo realizowane (z uzasadnienia uchwały SN z 10.11.1995 r., III CZP 156/95, OSNC 1996/3/31). Ponadto nieściągalność wierzytelności zachodzi zawsze w przypadku niewypłacalności dłużnika, jeżeli jest oczywiste, że z wszczętej egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W tym ostatnim przypadku postępowanie egzekucyjne jako ostateczny środek prawny przymusowego dochodzenia roszczenia podlega umorzeniu z urzędu.

Czytaj Dalej

Rezerwy na pokrycie wierzytelności

Pojęcie „rezerwy”, według „Podręcznej encyklopedii rachunkowej” M. Klimasa, Poltext, Warszawa 1997 r., jest związane z polityką finansową jednostki, wyrażającą się w zabezpieczeniu się przez nią przed znanym ryzykiem przyszłej działalności, grożącymi stratami oraz skutkami innych zdarzeń przez stosowanie w rachunkowości zasady współmiemości przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasady ostrożnej wyceny, umożliwiającej (w znacznej mierze) przedstawienie w wyniku finansowym jednostki rzeczywistego i wiarygodnego obrazu jej stanu majątkowego i sytuacji finansowej.

Czytaj Dalej

Koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym

Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 PDOPrU, możliwe jest również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu poniesionych kosztów prac rozwojowych. Prawo to uzależnione jest jednak od zakończenia tych prac wynikiem pozytywnym, pozwalającym na wykorzystanie ich efektu na potrzeby gospodarcze podatnika. W prawie bilansowym spełnienie tego warunku nie jest konieczne. Jest to podstawowa różnica pomiędzy amortyzacją podatkową i amortyzacją bilansową tego składnika majątku.

Czytaj Dalej

Umorzone wierzytelności

Wierzytelność jest prawem wierzyciela i nie ma przeszkód, aby mógł on się go zrzec w każdej chwili. Zrzeczenie się polega na umorzeniu zobowiązania bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika. Zrzeczenie się wierzyciela skutkujące wygaśnięciem długu jest umową. Dla skuteczności takiej umowy konieczna jest zgoda dłużnika1.

Czytaj Dalej

Składki na ubezpieczenie samochodu

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 39 PDOPrU, składki na ubezpieczenie (OC, AC lub inne) samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów w całości, jeżeli wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przewyższa kwoty 20 000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czytaj Dalej

Różnica między reklamą a informacją

Wyjaśnienie różnic pomiędzy reklamą a informacją było przedmiotem rozstrzygnięć NSA. W wyroku z 8.4.1997 r. (SA/Ka 2976/95, LEX 28718), sąd uznał, że brak typowego elementu charakteryzującego reklamę jakim jest pozyskiwanie nowych kontrahentów wyklucza traktowanie czasopisma jako reklamy. Celem rozpowszechniania czasopisma wśród kontrahentów, z którymi została zawarta wcześniej umowa nie było zachęcenie do skorzystania z usług podatnika.

Czytaj Dalej

Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów

Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26 pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość:

Czytaj Dalej

Koszty organizacji poniesione przy założeniu spółki akcyjnej

Przepisy ustawy z 27.7.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 141, poz. 1179) z 1.1.2003 r. usunęły z katalogu wartości niematerialnych i prawnych w spółce akcyjnej koszty organizacji i późniejszego jej rozszerzania.

Czytaj Dalej

Wpłaty na fundusze utworzone w oparciu o przepisy o NFZ

Według art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. c) PDOPrU kosztem uzyskania przychodów są odpisy dokonywane na fundusze tworzone na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Czytaj Dalej

Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny

Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 7 PDOPrU podatnik, który wnosi do spółki lub spółdzielni wkład niepieniężny (aport) w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, osiąga w związku z tą operacją przychód. Przychodem tym, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepie- niężny. Ponadto również odpłatne zbycie znajdujących się w posiadaniu podatnika udziałów lub akcji objętych w zamian za aport powoduje, zgodnie z postanowieniami art. 12 PDOPrU, uzyskanie przez niego przychodu. Obecnie zatem zarówno objęcie jak i zbycie wkładów, udziałów lub akcji nabytych w zamian za wkład niepieniężny przestało być neutralne podatkowo dla wspólnika lub akcjonariusza. Przepis ten ma jednak zastosowanie do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych po 31.12.2000 r.

Czytaj Dalej