Ogłoszenie upadłości towarzystwa – fundusz emerytalny

Jeżeli po dokonaniu wyliczenia kwoty, jaką należałoby dopłacić do majątku otwartego funduszu emerytalnego w celu pokrycia zaistniałego niedoboru w jego środkach, okazało się, że środki zgromadzone na rachunku rezerwowym funduszu, środki części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu oraz inne środki będące w dyspozycji powszechnego towarzystwa emerytalnego są niewystarczające do pokrycia niedoboru, pokrywany jest on z pozostałych środków Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 21 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy wszystkich otwartych funduszy, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności pokrywany jest on ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli również i te środki okażą się niewystarczające następuje, zgodnie z art. 178 FundEmU, ogłoszenie upadłości towarzystwa. W takim przypadku w funduszu emerytalnym:

– a) pozostała kwota niezbędna do pokrycia niedoboru jest wpłacana do funduszu ze środków Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez wszystkie powszechne towarzystwa emerytalne:

– b) zarządzanie funduszem przejmuje depozytariusz:

– c) wszyscy uczestnicy funduszu mają pełną swobodę w wyborze nowego funduszu emerytalnego:

– d) Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydaje decyzję, w której cofa przyznane przez siebie zezwolenie na utworzenie towarzystwa:

– e) w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej decyzji zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym może zostać przejęte przez inne powszechne towarzystwo emerytalne na podstawie umowy zawartej z towarzystwem, któremu cofnięto zezwolenie:

– f) jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym nie zostanie przejęte przez inne powszechne towarzystwo emerytalne na podstawie umowy, zgodnie z art. 64 ust. 5 FundEmU przejęcia zarządzania tym funduszem dokonuje powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem emerytalnym, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. W przypadku osiągnięcia najwyższej stopy zwrotu przez więcej niż jeden otwarty fundusz, zarządzanie funduszem przejmuje to powszechne towarzystwo, które zarządza otwartym funduszem mającym najniższą wartość aktywów netto na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia weszła w życie:

– g) fundusz przejęty podlega likwidacji w drodze przeniesienia jego aktywów do funduszu zarządzanego przez towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem.

Gdyby Fundusz Gwarancyjny nie był w stanie pokryć niedoboru otwartego funduszu emerytalnego, ostatecznym gwarantem wypłaty świadczeń jest Skarb Państwa (art. 180 FundEmU).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>