Odsetki od dopłat i dywidend

Na podstawie umowy spółki lub uchwały wspólników dopłaty wniesione do spółki mogą być oprocentowane. Nie w każdym przypadku wypłacane wspólnikom odsetki od wniesionych przez nich dopłat stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki. Zgodnie z art. 2 ust. 2 zd. 2 ustawy z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 931), kosztami podatkowymi są odsetki od dopłat wynikających z uchwały właściwego organu spółki podjętej do 31.12.1998 r. Warunkiem zaliczenia w koszty odsetek od dopłat jest, aby spółka, na rzecz której uchwalono dopłatę, w terminie do 31.1.1999 r. zawiadomiła urząd skarbowy o podjęciu stosownej uchwały i przesłała tam jej kopię. Jeżeli spółka nie dopełniła określonych powyżej obowiązków, wówczas przyjmuje się, że uchwała została podjęta po 31.12.1998 r., a odsetki od dopłat nie stanowią dla spółki kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 13a PDOPrU.

Odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Wspólnik spółki z o.o. lub akcjonariusz spółki akcyjnej uzyskuje od spółki tzw. dochody z udziału w zyskach osób prawnych. Zalicza się do nich dywidendę, wynagrodzenie za umorzone udziały, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, itd. Jeżeli spółka wypłacająca dywidendę lub wynagrodzenie za umorzone udziały dopuszcza się zwłoki, w rozumieniu art. 476 KC, wówczas wspólnikowi lub akcjonariuszowi należą się odsetki za zwłokę.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13a odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Powyższa regulacja wprowadzona została do PDOPrU ustawąz20.11.1998 r., która weszła w życie z 1.1.1999 r. ima zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Mając na uwadze powyższą regulację oraz komentowany art. 16 ust. 1 pkt 11, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów nie sąnaliczone, ale jeszcze niezapłacone odsetki, należy stwierdzić, że kosztami uzyskania przychodów są odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały wypłacone udziałowcom do 31.12.1998 r. Odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych wypłacone, poczynając od 1.1.1999 r., nie stanowią dla spółki kosztów uzyskania przychodów.

„ U wspólników odsetki otrzymane z powyższego tytułu będą przychodem, który będzie podlegał opodatkowaniu, w przypadku wspólników będących osobami prawnymi – stawką określoną w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku osób fizycznych – według stawek określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż ustaloną przez spółkę wysokość odsetek należy oceniać w kontekście art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”. – pismo MF z 7.2.1997 r„ PO 4/BA-722-12/97, S.Podat. 1998/5/54.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>