Odsetki naliczone samodzielnie przez podatnika

W przypadku dokonywanej przez podatnika korekty w związku ze zmianą kwalifikacji środków trwałych, korekta ta dokonywana jest w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął przewidywany okres używania (rok). Niedokonanie powyższego spowoduje dopiero powstanie zaległości podatkowej za ten miesiąc. Wówczas możemy mówić o konieczności naliczenia odsetek wynikających z OrdPU.

Odsetki naliczone samodzielnie przez podatnika zgodnie z art. 16e PDOPrU nie mogą być traktowane tak samo jak odsetki od zaległości podatkowej. Inny jest bowiem sposób ich naliczania oraz ich wysokość. Odsetki od zaległości podatkowych naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności do dnia dokonania wpłaty tej zaległości. Zmiana kwalifikacji środka trwałego nakazuje zaś podatnikowi wpłacić odsetki w wysokości 0,1% za każdy dzień w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym upłynął rok od nabycia środka trwałego. Podstawę do wyliczenia odsetek stanowi różnica między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadającą na okres ich dotychczasowego używania.

Przepisy OrdPU stosowane są tam, gdzie brak jest uregulowań w przepisach prawa materialnego. W tym przypadku przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują kwestię odsetek z tytułu zmiany okresu używania środka trwałego. Tym samym nie można mówić, iż dotyczą one należności, do których stosuje się przepisy OrdPU.

Jeżeli w przypadkach ww. podatnik nie dokona odpowiedniej korekty kosztów uzyskania przychodów i zostanie to ujawnione przez organ kontrolujący, sam organ dokona tej korekty, ale w sposób odmienny od tego, jaki byłby zastosowany przez podatnika. Urząd skarbowy lub inspektor kontroli skarbowej pomniejszy koszty uzyskania przychodów o pełną wartość wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego. W wyniku tego powstanie zaległość podatkowa, od której podatnik zobowiązany będzie uiścić odsetki za zwłokę, w wysokości obowiązującej w okresie powstałych nieprawidłowości w rozliczeniu zobowiązania podatkowego. Odpisów amortyzacyjnych będzie zaś można dokonywać zgodnie z zapisem art. lóhust. 1 pkt 4 PDOPrU, czyli jak od ujawnionego środka trwałego – dopiero począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten został wprowadzony do ewidencji lub wykazu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>