Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny

Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 7 PDOPrU podatnik, który wnosi do spółki lub spółdzielni wkład niepieniężny (aport) w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, osiąga w związku z tą operacją przychód. Przychodem tym, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepie- niężny. Ponadto również odpłatne zbycie znajdujących się w posiadaniu podatnika udziałów lub akcji objętych w zamian za aport powoduje, zgodnie z postanowieniami art. 12 PDOPrU, uzyskanie przez niego przychodu. Obecnie zatem zarówno objęcie jak i zbycie wkładów, udziałów lub akcji nabytych w zamian za wkład niepieniężny przestało być neutralne podatkowo dla wspólnika lub akcjonariusza. Przepis ten ma jednak zastosowanie do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych po 31.12.2000 r.

Przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego, innego niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, podatnik może ustalić koszty uzyskania powyższego przychodu. Ich wartość będzie wymierzana w sposób zróżnicowany, w zależności od przedmiotu aportu. Zasady wyceny aportów zostały szerzej omówione w komentarzu do art. 16g PDOPrU w Rozdziale VIII „Wartość początkowa wkładu niepieniężnego”.

Wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny, inny niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, będzie wymierzana, jak już wspomniano powyżej, w zależności od przedmiotu aportu. A więc:

– 1) jeżeli przedmiotem aportu będą środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne – kosztem podatkowym będzie wartość początkowa aportu (ustalona zgodnie z art. 16g PDOPrU) pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przed jego wniesieniem, o których mowa w art. lóhust. 1 pkt 1 PDOPrU:

– 2) jeżeli przedmiotem tym będą udziały (akcje) w spółce lub wkłady w spółdzielni – kosztem podatkowym będzie:

– a) w przypadku, gdy zostały one uprzednio objęte w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa – wartość nominalna wnoszonych udziałów (akcji) w spółce lub wkładów w spółdzielni:

– b) w przypadku, gdy zostały one uprzednio objęte w zamian za wkład pieniężny – wartość stanowiąca ekwiwalent poniesionych wydatków na objęcie tych udziałów (akcji) w spółce lub udziałów w spółdzielni:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>