Naliczone odsetki od kredytów

Odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania powiększająwartość początkową tego środka. Również w przypadku nabycia środka trwałego na raty, odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania powiększająwartość początkową.

Zgodnie z opinią wyrażoną przez J. Zubrzyckiego w opracowaniu „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2002, 350 pytań i odpowiedzi”, Unimex, Wrocław 2002, przez pojęcie „odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania” należy rozumieć te odsetki, których zbywca ma prawo żądać w dniu przekazywania środka trwałego do używania. Analogicznie wartość początkową środka trwałego zwiększają naliczone za okres do dnia przyjęcia środka do używania, odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na zakup danego składnika majątku, o ile, zgodnie z umową kredytową, miały prawo być naliczone. Zgodnie z takim poglądem, gdy data naliczenia kosztów przypada po dniu przekazania środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) do używania, naliczone koszty (odsetki, różnice kursowe) nie zwiększają ceny nabycia.

Odmienne stanowisko prezentowane jest w komentarzu, jak również przez innych specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego, jak np. I. Ożóg w swojej publikacji „Amortyzacja 2000 w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych”, Biblioteka Przeglądu Podatkowego, KiK, Warszawa 2000, wyraziła pogląd, zgodnie z którym rozliczenie należnych odsetek w przedstawiony powyżej sposób sprowadza „problem do czynności technicznych, które łatwo uznać za zmierzające do obejścia prawa (oczywista jest bowiem korzyść wynikająca z zaliczenia tych kosztów bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, a nie do wartości początkowej, co powoduje rozłożenie tych kosztów najczęściej na wiele lat)”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>