Naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki

Na podstawie 59 art. 16 ust. 1 pkt 11 PDOPrU, naliczone, ale niezapłacone, a także umorzone odsetki od zobowiązań (w tym także pożyczek) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów podatnika.

Na gruncie prawa cywilnego pojęcie odsetek jest rozumiane dwojako: jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, albo jako kara za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia. Po pierwsze, odsetki mogą stanowić wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych co do gatunku. Odsetki mają charakter uboczny w stosunku do świadczenia głównego, które stanowi podstawowy przedmiot zobowiązania pomiędzy stronami. Oznacza to, że jeśli zobowiązanie zasadnicze nie istnieje, nie może istnieć także należność uboczna w formie odsetek. Przepisy cywilnoprawne regulujące kwestie związane z odsetkami zostały zawarte w księdze I KC. Przepisy te dotyczą odsetek od zobowiązań pieniężnych, które w praktyce występują najczęściej. Zgodnie z art. 359 KC, wierzyciel może żądać odsetek tylko, gdy wynika to z czynności prawnej, ustawy lub orzeczenia sądu (względnie decyzji innego organu). Jeżeli strony nie określiły w umowie wysokości odsetek, wierzycielowi należą się odsetki ustawowe określone w rozporządzeniu RM.

Po drugie, KC stanowi, iż w przypadku, gdy dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia (art. 481 KC). Odsetki należą się wtedy za niedotrzymanie terminu zapłaty bez względu na to czy nastąpiło ono z winy dłużnika oraz bez względu na to czy wierzyciel poniósł szkodę, czy nie. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie została przez strony z góry oznaczona, wierzycielowi należą się odsetki ustawowe.

W ujęciu rachunkowym – zgodnie z zasadą memoriałową – za koszty, które wpływają na wysokość wyniku finansowego uznaje się nawet niezapłacone, ale już zarachowane odsetki. Dla celów podatkowych za koszty uzyskania przychodów uznawane są wyłącznie zapłacone odsetki od zobowiązań (w szczególności od poży- czek/kredytów). Obciążenie finansowe z tytułu odsetek musi być zatem faktycznie poniesione przez podatnika. W związku z tym, nie stanowią kosztów podatkowych odsetki niezapłacone lub umorzone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>