Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wartość rynkowa ma decydujące znaczenie przy określaniu wartości początkowej nabytych składników majątkowych, bez względu na formę nabycia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przedsiębiorstwo. W zakresie definicji przedsiębiorstwa art. 4a PDOPrU 28 odsyła do przepisów KC. Zgodnie zaś z art. 55′ KC w brzmieniu obowiązującym od 25.9.2003 r. (ustawa nowelizująca KC z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.

Nr 48, poz. 408) przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Obejmuje ono w szczególności:

– 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa):

– 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości i ruchomości:

– 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych:

– 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne:

– 5) koncesje, licencje i zezwolenia:

– 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej:

– 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne:

– 8) tajemnice przedsiębiorstwa:

– 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jedną z najistotniejszych zmian w definicji przedsiębiorstwa jest wyliczenie wśród jego składników koncesji, licencji i zezwoleń, nie wymieniono natomiast jako odrębnego składnika zobowiązań: nie oznacza to jednak, że zobowiązania nie stanowią elementu przedsiębiorstwa, jako że katalog elementów składających sięnaprzedsiębiorstwojest katalogiem otwartym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>