Na czym polega umorzenie udziałów lub akcji?

Udzielenie poręczenia (i związane z tym koszty) nie wiążą się z uzyskaniem przychodu przez poręczyciela. Podobnie wydatki związane z wykonaniem zobowiązania z tytułu gwarancji (przykładowo: gwarancji bankowej w rozumieniu przepisów Prawa bankowego) nie są związane z uzyskaniem przychodów przez udzielającego gwarancji, a zatem nie stanowiąjego kosztów uzyskania przychodów. Wydaje się, że przepis ten nie dotyczy udzielonych przez podatnika gwarancji jakości, które podlegają pod uregulowania art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU. Wydatki poniesione przez producen- ta na naprawę urządzeń, na które producent udzielił gwarancji jakości są poniesione w celu uzyskania przychodów, w związku z czym stanowiąjego koszty uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. c), wydatki spółki związane z umorzeniem kapitałów pozostających w związku z utworzeniem, powiększeniem lub ulepszeniem źródeł przychodów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów spółki. Należy mieć na uwadze, że przepis ten dotyczy tylko wydatków na umorzenie, a nie odnosi się do samego umorzenia kapitałów ani utworzenia (nabycia), powiększenia lub ulepszenia źródła przychodów. Pojęcie umorzenia oznacza umorzenie wierzytelności, w tym również pożyczek. Umarzane wierzytelności mogą mieć charakter czysto majątkowy (np. wierzytelność z pożyczki) lub mieszany, tzn. majątkowo-nie- majątkowy (np. udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje w spółce akcyjnej).

Umorzenie udziałów lub akcji polega na prawnym unicestwieniu udziałów lub praw udziałowych związanych z akcjami (z wyjątkiem prawa do dywidendy jeśli w chwili umorzenia akcji dywidenda była wymagalna).

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umorzenie jest możliwe albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki albo z czystego zysku. Umorzenie akcji zawsze wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Co do zasady, z umorzeniem udziałów wiąże się obowiązek wypłaty wspólnikowi wynagrodzenia, którego wysokość określa uchwała zgromadzenia wspólników, przy czym nie może być ono niższe od wartości księgowej umarzanych udziałów. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić również bez wynagrodzenia. Również z umorzeniem akcji związany jest obowiązek zapłaty akcjonariuszowi wynagrodzenia. Jego wysokość określa uchwała walnego zgromadzenia. Dopuszczalne jest umorzenie akcji bez wynagrodzenia, przy czym nie dotyczy to umorzenia przymusowego1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>