Maszyny i urządzenia – definicja

Maszyny i urządzenia wymienione zostały w KST w grupach 3-6. Ich podział został dokonany według niżej przedstawionego grupowania:

– grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

– grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

– grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

– grupa 6 – urządzenia techniczne.

Za odrębny obiekt uważa się z reguły poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym. W skład poszczególnych obiektów oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą również fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu.

Maszyny współpracujące ze sobą, powiązane konstrukcyjnie w zestaw technologiczny, np. w formie agregatu, należy traktować jako jeden obiekt. Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny, w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp. wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy.

\Kotły i maszyny energetyczne to grupa obejmująca takie składniki majątku jak np. turbiny wodne i parowe, silniki spalinowe, maszyny elektryczne (np. silniki prądu stałego i zmiennego, prądnice), turbozespoły i agregaty elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe. Konieczne jest jednak spełnienie podstawowego warunku: urządzenia te mogą być traktowane jako samodzielne obiekty. Decyduje o tym przeznaczenie, konstrukcja i wyposażenie.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Do tej grupy 24 należą przede wszystkim: obrabiarki do metali, maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, aparaty do wymiany ciepła, elektrolizery, roboty, zespoły komputerowe.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty dostosowane do tech- 25 nologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości. O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>