Leasing prywatyzacyjny

Leasing prywatyzacyjny jest szczególnym ro dzajem umowy leasingu, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo jako zorganizowana całość. Zgodnie z art. 52 ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa a przejmującym, możliwe jest oddanie nie tylko poszczególnych jednostkowych składników majątku, ale przedsiębiorstwa jako całości do odpłatnego korzystania. Okres umowy nie może przekraczać 15 lat. Umowa może od razu przewidywać możliwość przeniesienia własności przedsiębiorstwa po upływie okresu, na który umowę zawarto pod warunkiem spełnienia przesłanek okreś- lonych w umowie. Dopuszczalne jest również przyznanie przejmującemu prawa nabycia przedsiębiorstwa po upływie okresu, na który została zawarta umowa. Ustalenie ceny następuje wtedy po zakończeniu umowy o odpłatne korzystanie. Prawa przejmującego do nabycia przedsiębiorstwa wygasają po upływie 2 lat od upływu okresu, na który została zawarta umowa o odpłatne korzystanie. Ponadto strony umowy mogą postanowić, że własność przedsiębiorstwa może być przeniesiona przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, zaś pozostała część należności zostanie zapłacona w ratach. Warunkiem jednak jest, aby wcześniej zapłacona została przynajmniej 1/3 należności wynikających z umowy oraz zatwierdzony bilans i rachunek wyników za drugi rok obrotowy od dnia zawarcia umowy o odpłatne korzystanie. Okres ten ulega skróceniu o połowę w przypadku spłacenia przez przejmującego co najmniej połowy należności ustalonej w umowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>