Koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym cz. II

W sprawie kryteriów kwalifikacji prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych wypowiedziało się również MF w piśmie z 30.1.1996 r. (PO 3/MD-722-446a/95, Biul.Skarb. 1996/5/18). Poniżej przedstawiono tekst tego wyjaśnienia skierowanego do izb skarbowych.

„W związku z pismem Ministerstwa Finansów z 26.10.1995 r., PO 29 3-MD-722-446a/95, Biul.Skarb. 1996/5 MF uprzejmie informuje: W piśmie tym, w kwestii dotyczącej zakwalijikowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych do prac rozwojowych, a tym samym do wartości niematerialnych i prawnych – w świetle obowiązujących od 1.1.1995 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finan- sów z 20.1.1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34 ze zm.) – podane zostały niepełne przesłanki prawne.

Stosownie do § 2 ust. 2 tego rozporządzenia, za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez podatnika prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania. Do tych wartości zalicza się również koszty zakończonych prac rozwojowych, przez które rozumie się badania lub w inny sposób uzyskiwaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii. Przepis ten dotyczy zakończonych prac rozwojowych, których wynik może być bezpośrednio wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii. Istotny jest zatem gospodarczy i użytkowy cel tych prac, mający produkcyjno-technologiczny charakter.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>