Kontrowersje dotyczące obliczania wartości firmy

Od 1.1.2001 r. w algorytmie obliczania wartości firmy należało uwzględnia 33 wartość rynkową wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przejętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa.

Konsekwencją takiego brzmienia przepisów była konieczność dokonania wyceny rynkowej wszystkich składników majątkowych, a więc nie tylko środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ale również surowców, materiałów, towarów, produktów, należności i innych niewymie- nionych składników majątkowych.

Warto zwrócić uwagę, że wśród składników majątkowych, w omawianym stanie prawnym nie znajdowały się zobowiązania nabytego przedsiębiorstwa (chociaż można było spotkać się z odmiennym stanowiskiem). Należy przyjąć, że również od 1.1.2001 r. uwzględnienie zobowiązań w formule wyliczania wartości firmy było możliwe jedynie poprzez zwiększenie ceny nabycia o wysokość przejętych zobowiązań. Zmiana przepisów w zakresie wartości firmy od 1.1.2001 r. nie miała wpływu na sposób traktowania przejętych zobowiązań.

Definicje wartości firmy do końca 2000 r. były na tyle niejasne, że stały 34 się przedmiotem pism urzędowych MF. W celu dokonania wykładni obowiązujących przepisów konieczne jest dokonanie porównania tych przepisów z regulacjami obowiązującymi przed rokiem 2000.

Dla większej przejrzystości przepisów podatkowych i czytelności tekstu, z treści przepisów zostały usunięte te części, które, nie zmieniając sensu przepisów, nie mają zastosowania przy analizie problemu. Tak więc np. przez sformułowanie – środki trwałe, należy rozumieć środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Ponadto analiza została ograniczona jedynie do nabycia przedsiębiorstwa w drodze kupna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>