Dokumentowanie wydatków – opis

Do wydatków tego rodzaju można zaliczyć również wszelkie koszty związane z ofertą, sprzedażą premiową, itp. Mogą być zaliczone one do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, jako wydatki związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, na podstawie klauzuli generalnej wynikającej z art. 15 PDOPrU (niepodlegającej limitowaniu).

Oferta, zdefiniowana w art. 66 KC, jest oświadczeniem woli zawarcia umowy określającym jednocześnie istotne postanowienia umowy i termin, w ciągu którego oferent będzie oczekiwał odpowiedzi. Charakter oferty mają ulotki, broszury, katalogi, które zawierają cechy oferty sprzedaży, jak określenie usługi lub towaru, cenę, warunki kupna, siedzibę dokonującego sprzedaży.

Sprzedaż premiowa polega na prowadzeniu promocji przez dołączanie do sprzedawanego towaru dodatkowego produktu. Oferowanie produktu może być zastąpione inną formą promocji np. świadczeniem usługi (np. dowóz zakupionego towaru do domu odbiorcy).

Dokumentowanie wydatków. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU nie określa zasad i sposobu dokumentowania kosztów reprezentacji i reklamy. Obowiązek taki nakładają przepisy ustawy z 29.8.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Udokumentowanie oznacza załączenie do ksiąg podatkowych prowadzonych przez podatnika odpowiednich dokumentów: faktury VAT, stosownego dowodu wewnętrznego itp. Zasady dokumentowania kosztów zawarte są w szczególności w art. 20 i 21 RachU. Zgodnie z tymi przepisami do dowodów księgowych należą:

– 1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,

– 2) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom,

– 3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Brak przewidzianego przepisami prawa udokumentowania, bądź niewłaściwie udokumentowanego wydatku skutkować będzie nieuzna- niem przez organy podatkowe za koszt uzyskania przychodów tego wydatku (w tym zakresie patrz też komentarz do art. 15).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>