Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

Przychód ustalony przez podatnika z tytułu nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw po pomniejszeniu o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, stanowi u niego, w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych rzeczy lub praw, koszt uzyskania przychodów. Warunkiem skorzystania z tego pomniejszenia jest jednak dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z dyspozycją art. 16h ust. 1 pkt 1 PDOPrU, a mianowicie:

– a) od wartości początkowych wprowadzonych do ewidencji, środków trwałych (w tym również: inwestycji w obcych środkach trwałych, budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie, środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu finansowego) i wartości niematerialnych i prawnych,

– b) metodą liniową lub degresywną, zgodnie jednak z zasadami określonymi w ustawie,

– c) co do zasady, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość przyjęto do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Do sumy odpisów amortyzacyjnych, które mogą pomniejszyć przychód, należy zaliczyć również te odpisy, które zgodnie z art. 16 ust. 1 PDOPrU, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>