Definicja budowli

W przepisach podatkowych brak jest jednoznacznej definicji budowli. Z tego powodu występują spory interpretacyjne związane z zaliczaniem środków trwałych do budowli lub do budynków.

Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978, definiuje budowlę jako „(…) to, co zostało wybudowane, efekt działalności budowniczych stanowiący skończoną całość użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w sposób trwały”.

Tę definicję przywołuje również NSA w wyroku z 25.4.1995 r., SA/Lu 1436/94, MoPod 1995/9, badający problematykę prawidłowego obliczenia kwoty podatku od nieruchomości w oparciu o ustawę z 12.1.1991 r.opodat- kach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Od 1.1.2003 r. wspomniana ustawa wprowadza własną definicję budowli, zgodne z którą budowla to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem”.

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>