Definicja budowli – dalszy opis

Sąd Najwyższy natomiast w wyroku z 22.6.1981 r., II CR 237/81, LEX 8335 wskazał, iż pojęcie budowli należy rozumieć szeroko w tym znaczeniu, że obejmuje ono wszelkie trwałe urządzenia.

Również w postanowieniu z 29.6.1989 r., IIAZP 8/89, OSNC 1990/7-8, SN, orzekając w sprawie przyporządkowania zbiornika wodnego do odpowiedniej kategorii nieruchomości, postawił tezę, iż powinien być on jako całość techniczno-użytkowa obejmująca zarówno grunty zalane wodąjak i instalacje oraz urządzenia niezbędne do spełniania przeznaczonych dla niego funkcji, traktowany jako budowla, w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74 ze zm.).

A. Szpunar w publikacji „Uwagi o odpowiedzialności cywilnej za zawalenie się budowli” (Kwartalnik Prawa Prywatnego 1995/2) stwierdził, iż termin „(…) budowla (o którym mowa w art. 434 KC) ma charakter syntetyczny i oznacza związane z gruntem dzieło rąk ludzkich. Termin ten obejmuje wszelkiego rodzaju urządzenia (most, zaporę wodną), które są podobne do budynku”.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) powołana do życia rozp. RM z 30.12.1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) zalicza budowle do grupy lądowej i wodnej. W jej skład wchodzą m.in. kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (np. elektrownie, zakłady chemiczne), rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastruktura transportu (np. autostrady, drogi kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, budowle wodne), obiekty sportowe i rekreacyjne.

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nieklasyfikowane jako „budynki”, tj. kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Za odrębny obiekt uznaje się każdy samodzielny ww. obiekt, wraz z fundamentem i konstrukcją nośną. Przy budowlach liniowych, np. rurociągi, drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne, obiektami są poszczególne ich odcinki, odpowiadające bądź istniejącemu podziałowi administracyjnemu lub eksploatacyjnemu, bądź charakteryzujące się odmienną konstrukcją, ewentualnie innymi cechami technicznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>