Darowizny – spółka

Zgodnie z brzmieniem art. 888 KC, przez urno-127 wę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna to umowa, która dochodzi do skutku poprzez złożenie dwóch oświadczeń woli. Darczyńca oświadcza, że zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnego rozporządzenia posiadanym majątkiem na rzecz drugiej strony umowy, natomiast obdarowany, że darowiznę przyjmuje.

Za darowizny, które podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych ustawodawca uznaje jedynie darowizny dokonane pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej (tj. pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną albo między spółkami zależnymi) oraz darowizny na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (co do zakresu pojęcia „podatkowa grupa kapitałowa – patrz komentarz do art. la, a pojęcia „Polska Organizacja Turystyczna” – patrz komentarz do art. 6 PDOPrU).

Jak wyjaśnił MF w piśmie z 11.5.2001 r. (PB3-527-IP-8214-65/2001, S.Podat. 2002/7/49): ,, Spółdzielnia -jako osoba prawna – przekazując wybudowaną infrastrukturę techniczną nieodpłatnie, a więc jako darowiznę na rzecz podmiotów, których przedmio- tern działalności jest działalność w zakresie świadczeń wodnokanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych itp. wartość tej darowizny nie może uznać za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe wynika żart. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (….), zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.

Powoduje to, że równowartość wydatków nie uznanych za koszty uzyskania przychodów wpływa na zwiększenie osiągniętego dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Jednocześnie ponieważ dochód ten nie może być przeznaczony, ani nie został wydatkowany na cele utrzymania zasobów mieszkaniowych – Spółdzielnia nie może korzystać w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz dochód ten winna opodatkować „.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>